Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
°συνιστωρ
совместно видевший, свидетель

αγητωρ


αιστωρ
незнающий, несведущий

ακεστωρ
целитель, спаситель

ακρατωρ
бессильный, немощный

ακτωρ
предводитель, вождь

Ακτωρ
Актор

αλαστωρ
каратель, мститель
преступник, злодей, нечестивец, негодяй, изверг
губитель, бич

Αλαστωρ
Аластор

αλεκτωρ
петух

αλεξητωρ


αλιητωρ


αματωρ


αμητωρ
лишившийся матери
не имеющий матери, рожденный без матери
происходящий от неизвестной матери
недостойная имени матери

αμπελοφυτωρ
насадитель виноградных лоз

αμυντωρ
защитник, заступник
каратель, мститель

Αμυντωρ
Аминтор

ανακτωρ
властелин, повелитель

απατωρ
лишившийся отца
отвергнутый отцом
не отцовский, недостойный отца
происходящий от неизвестного отца

αρμοστωρ


ασπιστωρ
боевой

αυτοκρατωρ
самостоятельный, независимый
обладающий неограниченными полномочиями
неограниченный, полновластный, самодержавный
ни от чего не зависящий, суверенный
неограниченно владеющий, имеющий неограниченное право
своенравный
dictator
imperator

αφητωρ
метатель, прорицатель

αφικτωρ
молящий о защите, ищущий убежища
покровитель ищущих убежища

αφρητωρ
не имеющий родни, без роду и племени

βακχευτωρ


βουγαστωρ


βωτωρ
пастух

γενετωρ
родитель, отец
пращур, предок
произведший на свет, породивший

γεννητωρ


γιγαντολετωρ


δαικτωρ
мучительный, жестокий

δεκτωρ
принимающий на себя, покровитель, защитник

διαδεκτωρ
унаследованный, наследственный

διακτωρ
проводник

δικτατωρ
диктатор

διμητωρ
имеющий двух матерей

διογενετωρ
породивший Зевса

διφητωρ
искатель

διωκτωρ
погонщик

δοριμηστωρ
опытный воин

δουπητωρ
гудящий, гремящий

δυναστωρ


δυσευνατωρ
ужасный сосед по ложу

δυσμητωρ
свойственный злой матери, нематеринский

δωτωρ


εγγλωττογαστωρ
кормящийся своим языком, профессиональный оратор

εκδεκτωρ
принимающий на себя, заместитель

εκπορθητωρ
разрушитель

εκτωρ
держатель
вседержитель, хранитель

Εκτωρ
Гектор

επαμυντωρ
податель помощи, защитник

επιβητωρ
всходящий, садящийся

επιβωτωρ
пастух

επιιστωρ
сведущее лицо, знаток
участник, виновник

επιληπτωρ
порицатель, хулитель

επιτιμητωρ
мститель , защитник

εστιατωρ
устроитель званого обеда, хозяин
устроитель обеда для членов своей филы

εστωρ
болт, чека

ευνητωρ


ευπατωρ
рожденный славным отцом, знатный

Ευπατωρ
Эвпатор

ευρητωρ


εφαπτωρ
захватывающий, завладевающий
прикасающийся

ηγητωρ
предводитель, начальник
проводник
вождь, наставник

ηλεκτωρ
сияющий, сверкающий, лучезарный
лучезарное светило, солнце
огненная стихия, огонь

θαλασσοκρατωρ
имеющий господство на море

θελκτωρ


θεομηστωρ
вдохновленный богами советник, дающий достойные божества указания

θεοσεπτωρ
благочестивый, набожный

Θεστωρ
Тестор

θηρατωρ
охотник, ловец

θηρητωρ


θοινατωρ


θοινητωρ


ικτωρ


ισοματωρ
похожий на мать, весь в мать

ισομητωρ


ιστωρ


ιστωρ
знающий, сведущий
сведущий в законах, судья

καλητωρ
глашатай

καστωρ
бобр

Καστωρ
Кастор

κατωρ
повелитель

κεντωρ
погоняющий стрекалом, усмиритель

Κλειτωρ
Клитор

κλητωρ


κλωποπατωρ
сын неизвестного отца

κοιλογαστωρ
с пустым желудком
вогнутый

κοσμητωρ
вождь, предводитель, руководитель

κοσμοκρατωρ
владыка мира

κραντωρ
властитель, повелитель

Κραντωρ
Крантор

κτητωρ
обладатель, владелец, собственник

κτιστωρ
основатель
колонизатор, поселенец

κυτογαστωρ
с раздутым брюшком, пузатый

κωμήτωρ


ληιστωρ
разбойник, грабитель
разбойничий, грабительский

λῄστωρ


λιπομητωρ
покинутый матерью, осиротевший

λιποπατωρ
покинувший отца

λυμαντωρ


λωβητωρ


μαστικτωρ
бичующий, палач

μεγαλητωρ
мужественный, отважный

μελετωρ
покровитель, заступник, мститель

Μεντωρ
Ментор

μηνυτωρ


μηστωρ
податель советов, советчик, наставник
виновник, возбудитель

μητρομητωρ
бабка с материнской стороны

μητροπατωρ
дед с материнской стороны

μιαστωρ
осквернитель, позор, бесчестие
каратель, мститель

μνηστωρ
помнящий

μονοματωρ


μονομητωρ
лишившийся матери, осиротевший

μουσομητωρ
родительница муз, мать искусств

νατωρ
плавучий, текущий

ναυκρατωρ
господствующий на море, имеющий перевес во флоте
судовладелец

ναυτοκρατωρ


νεμετωρ
воздающий по заслугам, каратель, мститель

Νεστωρ
Нестор

νυκτωρ
в ночное время, ночью

οικητωρ
житель, жилец
поселенец, колонист

ομογενετωρ
единоутробный брат

ομομητωρ


ομοπατωρ


ονατωρ


ονητωρ
приносящий пользу, благодетельный

Ονητωρ
Онетор

ονομακλητωρ
номенклатор

οπατωρ


παιδολετωρ
губящий детей

παλαιοματωρ


παλαιομητωρ
праматерь, прародительница

παμμηστωρ
чрезвычайно изобретательный

παμμητωρ
всеобщая мать, праматерь
истинная мать

παναλαστωρ
мстящий за все

πανδαματωρ
укрощающий, смиряющий всех

παντοκρατωρ
всемогущий, всевластный

παντολετωρ
губящий все

παρακλιντωρ


πατρολετωρ


πατρομητωρ
отец матери, дед со стороны матери

πατροπατωρ
дед с отцовской стороны

πατωρ
обладатель, владелец

πλατυγαστωρ
с широким брюшком

πληκτωρ


ποινατωρ
каратель, мститель

πολυιστωρ
много знающий, весьма ученый

Πολυμηστωρ
Полиместор

πολυμνηστωρ


πολυσημαντωρ
повелевающий многим

πορθητωρ


πρακτωρ
свершитель, виновник
каратель, мститель
сборщик податей
исполнитель судебных приговоров

προγαστωρ
толстобрюхий, пузатый

προγεννητωρ
прародитель, предок

προδεκτωρ
провозвестник, предсказатель

προματωρ


προμητωρ
праматерь, прародительница

προπατωρ
праотец, пращур, предок

προπρατωρ


προσικτωρ
приходящий с мольбой, молящий, кающийся
заступник, защитник

πυρικαυτωρ
раскаленный

ρητωρ
повествователь, рассказчик
оратор, докладчик
произносящий приговор, судья
ритор, преподаватель ораторского искусства

ρυτωρ


σακτωρ
набивающий, наполняющий

σημαντωρ
предводитель, начальник
руководитель, управитель
возница
пастух
вестник

σιδηρομητωρ
рождающая железо

σιντωρ
губитель, разоритель

σπεκουλατωρ
охранник, хранитель, ординарец

Στεντωρ
Стентор

συγγεννητωρ
родитель

συλητωρ
похититель, грабитель

συλληπτωρ
помощник

συμπαικτωρ
соучастник игр, друг детства

συμπαιστωρ


συμπρακτωρ
соучастник, сотоварищ, помощник

συνδαιτωρ
участник пиршества, сотрапезник

συνθοινατωρ
соучастник пиршества, сотрапезник

συνοικητωρ
живущий вместе

σφιγκτωρ
перевязь, повязка

ταρακτωρ
нарушитель мира, носитель смуты, разрушитель

ταυροπατωρ
порожденный быком

τελεστωρ
посвящающий в таинства жрец

τινακτωρ
колебатель

τιτανοκράτωρ
победитель Титанов

τριπατωρ
праотец, пращур

τριτοπατωρ
прадед

υπεριστωρ
отлично знающий

υποφητωρ


φιλητωρ
возлюбленная, любовница

φιλομητωρ
любящий свою мать

Φιλομητωρ
Филометор

φιλοπατωρ
любящий своего отца

Φιλοπατωρ
Филопатор

φιλορρητωρ
любящий ораторов, ораторское искусство

φραστωρ


φρατωρ


φρουρητωρ
хранитель, страж

χαλκεομηστωρ
с несокрушимой волей, непреклонный

χαλκεομιτωρ
в медных доспехах

ψαιστωρ
служащий для вытирания

ωκυδηκτωρ
наносящий острые укусы, с острыми насечками, острый















шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,