Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
αδελφιδεος
племянник

αδελφιδη
племянница

αδελφιδιον
братик, братец

αδελφος
брат
братский, братнин
братский, родственный, близкий

αιμα
кровь, потоки крови
кровопролитие, убийство
кровное родство, родня, род
прямой потомок, отпрыск

ακοιτης
муж, супруг

ακοιτις
жена, супруга
возлюбленная

ανεψια
двоюродная сестра

ανεψιαδεη
двоюродная племянница

ανεψιαδους
двоюродный племянник

ανεψιος
двоюродный брат, родственник

ανηρ
мужчина
человек
взрослый мужчина, муж
истинный мужчина, настоящий, храбрый муж, доблестный человек
муж, супруг
возлюбленный, любовник
звания

απεκγονος
праправнук

αττα
папаша, отец
несколько, некоторые, кое-что

αυτανεψιος
двоюродный, родственный
двоюродный брат

γαλοως
золовка, сестра мужа

γαμβρος
зять, муж дочери, сестры
шурин, брат жены, мужа
тесть, свекор
жених

γαμετη
жена, супруга

γαμετης
муж, супруг

γενεα
род, происхождение
место происхождения, родина
род, племя
рождение
поколение
возраст
век, время
отпрыск, потомок, потомство

γενετειρα
родительница, мать

γενετης
покровительствующий роду, родовой
родитель, отец
дитя, сын

γενετωρ
родитель, отец
пращур, предок
произведший на свет, породивший

γεννημα
дитя, отпрыск
порождение, произведение, создание
натура, характер
производящее начало, источник, творец
произведение на свет, сотворение

γεννητειρα
родительница

γεννητης
родитель, глава семейства, геннет

γεννητης
родитель, отец, родители

γνωτη
близкая родственница, сестра

γνωτος
известный, очевидный
близкий родственник, брат

γονευς
родитель, отец
предок

γυνη
женщина
смертная женщина, человек
замужняя женщина, жена, супруга
самка

δαηρ
брат мужа, деверь

δαμαρ
супруга, жена

εγγονος
внук, внучка
потомок

εδνωτης
дающий приданое, выдающий замуж, тесть

εκγονος
потомок, дитя, сын, дочь

εκυρα
свекровь

εκυρος
свекор

επιγονος
родившийся после, потомок

ετης
член рода, родич
гражданин
простой гражданин, частное лицо

ευνετης
супруг

ευνητειρα
супруга

ευνητηρ
супруг

ευνις
супруга
лишенный, лишившийся
лишившийся детей

θαλος
отпрыск, потомок

θυγατηρ
дочь

θυγατριδεος
сын дочери, внук

θυγατριδη
дочь дочери, внучка

θυγατριον
дочка, дочурка

ινις
сын
дочь

κασιγνητη
сестра

κασιγνητος
брат
близкий родственник
сестра
братский, сестрин

κασις
сестра

κελωρ
сын

κορη
девушка, дева
невеста
молодая женщина, жена
дочь
изваяние девушки, женская статуэтка
зрачок
глаз
длинный и широкий рукав

κορος
сытость, пресыщение
высокомерие, надменность, наглость
сор, мусор, свалка нечистот
ребенок, младенец
мальчик, юноша, молодой человек
сын
кор

κουριδιος
законный
супружеский
брачный
супруг

λοχευμα
плод, дитя
разрешение от бремени, роды

μαια
мать, матушка
мать, мама
мамка, кормилица
повивальная бабка, повитуха

μαμμη
мама, матушка
бабка

μαμμια
мать

μαμμιδιον
матушка, мамочка

μητηρ
мать
родина
источник, причина

μητρα
материнская утроба, чрево, полость матки
шейка матки
свиная утроба
сердцевина
матка, царица
недра, источник

μητροκασιγνητη
сестра матери, тетка со стороны матери, единоутробная сестра

μητρυια
мачеха

Μουθ
Мать, «Матерь»

νεοσσος
птенец
детеныш
дитя, отпрыск

νυμφαγωγος
провожающий невесту
устроитель брака, сват

νυμφευμα
свадьба, брак
невеста, жена

νυμφευτης
жених, супруг
устроитель браков, сват

νυμφη
невеста, привести невесту
молодая жена, новобрачная
взрослая девушка
молодая женщина
невестка, сноха
нимфа
источник
куколка, личинка
молодая пчела

νυος
невестка, сноха
находящаяся в свойстве, свойственница
невеста, возлюбленная

ξυγγενεια
общность происхождения, родство
общность, внутренняя связь
родня, род, семья
родственник
род, класс, категория

οαρ
подруга, супруга, жена

οζος
ветвь, побег
отпрыск, отрасль, потомок

οικειος
домашний, хозяйский
родственный, находящийся в родстве
дружеский, дружественный
союзный
семейный, свой собственный, родной
личный, частный
внутренний, междоусобный
особый
подходящий, годный, достойный, подобающий
собственный, подлинный
родственник, родич

οικια
строение, здание
дворец
дом, домашний очаг
семья, род
домашнее хозяйство
домочадцы

οικος
обиталище, жилище, помещение, жилье
дом
комната, покой
дворец
храм
имущество, состояние
семья, род, дом

ομαιμος
единокровный, родственный
кровный родственник, брат, сестра

ομαυλια
совместная жизнь, сожительство

ομευνετης
супруг

ομευνετις
супруга

ομευνος
супруг, супруга

ομογενετωρ
единоутробный брат

ομοκοιτις
супруга

οπατρος
единокровный брат

παιδαριον
ребенок, дитя, мальчик, девочка
молоденький раб

παιδιον
ребенок, дитя, младенец
молоденький раб, раб-ребенок

παιδοτροφος
вскармливающий детей
родительница, мать

παις
ребенок, дитя, мальчик, девочка
сыны
юный раб

παππας
папа, батюшка

παππιας
папочка, батюшка

παππος
дед
предок, пращур
пушистая семянка

παρακοιτης
супруг

παρακοιτις
супруга

πατεριον
батюшка

πατηρ
отец
родители
отцы, предки
создатель, творец, автор
отец
капитал

πατριδιον
батюшка

πατρωος
отчим

πενθερα
теща

πενθερος
тесть
зять

πλατις
супруга, жена

πορις
телка
дева, девушка, дочь

ποσις
питье, напиток
глоток, чаша
попойка
супруг, муж

πρεσβυτερος
старец
старейшина
предок

προγεννητωρ
прародитель, предок

προγονος
ранее родившийся, старший годами
положивший начало роду, зиждительный
прародитель, предок
дитя от первого брака, пасынок, падчерица

προμνηστρια
сваха

προπαππος
прадед

προπατωρ
праотец, пращур, предок

σπερμα
семя
семя, зародыш, начало, источник
плод
отрасль, род
отпрыск, дитя, потомок
сев, обсеменение
оплодотворение, материнство

σπορα
сеяние, посев
время сева, год
род, племя
рождение
отпрыск, потомок

συγγαμος
сочетавшийся браком
соучастник брачного ложа
свояк

συγγενετειρα
родительница

συγγενης
врожденный, прирожденный, свойственный от рождения
родственный, родной
сродный, сходный, однородный
родственник

συγγενις
родственница

συγγεννητωρ
родитель

συγγονος
врожденный, прирожденный
родной, родственный
родственник, родственница
брат, сестра

συγκηδεστης
свояк
зять

συγκοιμημα
супруг

συλλεκτρος
разделяющий ложе
супруг

συναιμος
единокровный, родной, родственный
происходящий между родственниками
хранящий родственные связи, оберегающий святость семейственных отношений
близкий родственник, брат, сестра

συνομευνος
супруг

τεκνον
дитя, ребенок
детеныш
дитя, порождение, плод

τεττα
папаша, отец

τηθη
бабка, бабушка

τηθις
тетка

τοκας
беременная
родившая, имеющая детенышей
родительница, мать

τοκευς
родитель, отец, мать

τοκος
рождение, разрешение от бремени, роды
плод, дитя, отпрыск
приплод, потомство, молодняк
урожай, сбор
лихва, проценты

τριπατωρ
праотец, пращур

τριτοπατωρ
прадед

υιδιον
сынок, сыночек
свинка, поросенок

υιδους
внук

υιος
сын

υιωνος
внук

φυστις
потомство, родшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,