Α    Β    Γ    Δ    Ε    Ζ    Η    Θ    Ι    Κ    Λ    Μ    Ν    Ξ    Ο    Π    Ρ    Σ    Τ    Υ    Φ    Χ    Ψ    Ω
ἄγγων


ακινακης
акинак

ακοντιον
метательное копье, дротик

Ακοντιον
Аконтий

αορ
меч

ασπις
щит
шеренга, ряд
тяжеловооруженное войско, гоплиты
воин, солдат
сражение, битва
щит, защита
аспид

Ασπις
Аспида

βελεμνον
боевая секира

βελος
метательный снаряд
молния
меч
жало

βελοσφενδονη
зажигательный снаряд

γαισος
метательное копье

γυαλον
выпуклость, выгнутая поверхность
полость
впадина, долина, лощина, ущелье

δορυ
дерево
брус, балка, доска, древесина
судно, корабль
шест, древко
жезл, скипетр
копье
бой, сражение, война
вооруженные силы, войско

δορυδρεπανον
копье с серповидным наконечником

δράγλη


εγχειη


εγχειη
копье
владение копьем

εγχος
копье
меч
стрела
оружие, проблеск

εντεα
оружие, вооружение, доспехи
снаряжение, снасти
сбруя, упряжь
посуда, утварь
музыкальный инструмент

ημιπελεκκον
полусекира, боевая секира с односторонним лезвием

καθοπλισμος
оружие, вооружение

κηλον
древко стрелы, стрела
луч
звук

κορδυλη
шишка, шишковатая дубина

κορυνη
палица, булава
пастушья палка, посох
membrum virile

κριος
баран
стеноломное орудие, таран
созвездие Овна

λογχη
наконечник копья
копье
отряд копейщиков

μάγγανον


μαχαιρα
жертвенный нож, поварской нож, садовый нож
короткая сабля, кинжал
меч
махера

μεσαγκυλον
копье с метательным ремнем

ξιφομάχαιρα


ξιφος
меч
короткий нож, кинжал
мечевидный хрящ

ξυηλη
скребок, скобель
серповидный нож, кинжал

οιστος
стрела

οιστος
выносимый, терпимый, сносный

οναγρος
дикий осел, онагр

παλτον
метательное копье, дротик

πελεκυς
секира, топор

προβολαιος
выставленный вперед, взятый наперевес
копье

προβολιον
охотничье копье, рогатина

προβολος
выступ, коса, отмель
защита, оплот
преграда
охотничье копье

ρομφαια
фракийский меч

ροπαλον
палица, дубинка, булава
дверная колотушка

σαγαρις
обоюдоострая секира

Σαγαρις


σαρισα
сариса

σαυνιον
метательное копье, дротик

σαυνιον


σιβυνη
охотничье копье, рогатина

σιγυνης
торговец, купец

σκαλμη
кинжал, меч

σκορπιος
скорпион
морской скорпион
«скорпион»
созвездие Скорпиона

σπαθη
бердо
широкий клинок
широкий стебель

σφενδονη
праща
повязка
камень для пращи, из пращи
оправа камня, чашечка, гнездо

τριβολος
трибол
колючка, ость
колючее растение, терн
чесалка

τυκος
каменотесный молот
боевой топор, секира

υπερος
пест
булава, дубинка

υσσος
метательное копье

φασγανον
мечшведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,